قصه ما

قصه ها

قصه نوید

قصه اکبر

مادر این پسر خودش تو بهزیستى بزرگ شده و تحت پوشش ماست. پدرى در خونه نیست و اکبر ناراحتى کلیه هم داره..
دخترى که داره باهاش ازدواج میکنه هم شرایط بهترى نداره و براى تهیه جهیزیه و وسایل اولیه زندگی در سختی هستند
کنار هم..
تمام پس اندازشون و وام ازدواج صرف پیدا کردن سرپناهشون شده..
الهی به لطف و همت به دلشادی سال جدید زندگیشون را شروع کنند کنار هم …

اگر هستید بسم الله ...